Menu

Aktualności

Praca!!! Aplikuj!!!

jest-praca                           

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
ogłasza rekrutację na wolne stanowisko pomocnicze w wymiarze 1 etatu:
KONSERWATOR w obiekcie Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
32 - 650 Kęty, os. Nad Sołą 29

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) wykształcenie minimum zawodowe
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie techniczne;
2) doświadczenie zawodowe w pracy z klientem;
3) obsługa komputera i systemów informatycznych, w tym programów kasowych oraz urządzeń biurowych;
umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność i operatywność;
4) uprawnienia SEP do 1 kV (Eksploatacja);
5) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości pow. 3 m.

3. Zakres wykonywanych zadań:
1) dbałość o właściwe wykorzystywanie sprzętu sportowego;
2) obsługa imprez sportowych; (w zakresie technicznym);
3) obsługa grup i szkół (wydawanie kluczy, wydawanie sprzętu sportowego);
4) kontrola i obsługa techniczna obiektu;
5) zapewnienie czystości na zewnątrz budynku;
6) wspomaganie pracy Recepcji, (przyjmowanie rezerwacji, przyjmowanie wpłat od klientów).

4. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy – 1 etat;
2) praca zmianowa: 2 zmiany po 8 h, (7-15, 15-23), okresowo zmiany 12 h;
3) praca również w weekendy i święta; (średnio 2 weekendy w miesiącu);
4) praca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą 29, Budynek Hali Sportowej;
5) wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2100–2400 złotych brutto w zależności od stażu pracy;
6) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony;
7) planowany termin rozpoczęcie pracy: wrzesień 2017 r.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny wraz z CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko konserwator" w sekretariacie Ośrodka, Budynek Pływalni, Kęty. Os. Nad Sołą 29 - parter lub drogą pocztową na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą 29, 32 - 650 Kęty w terminie do 31 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu do Ośrodka).

8. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 7 nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu rekrutacji, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy.
6) Informacja o wyniku rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osir.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku, 32 – 650 Kęty, os. Nad Sołą 29.

 


W środę liczna grupa dzieci na basenie.

W dniu 12.07 (środa) w godzinach 10:00 do 12:00 spodziewamy się 90-osobowej grupy dzieci.

Osoby, które zamierzają skorzystać z pływalni w komfortowych warunkach zachęcamy do wyboru innej godziny. 


Kawiarnia ponownie czynna po wakacjach.

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa dzierżawy kawiarni na basenie wraz z przekazaniem pomieszczeń. Po ich odświeżeniu oraz instalacji niezbędnego sprzętu, uśmiechnięte Panie z Baru Mlecznego Kętucky będą serwować domowe naleśniki, zapiekanki oraz pyszną kawę. Wszystkich miłośników dobrego jedzenia zapraszamy od września.

 

.10882245 714959011935999 8690589050224002695 n


aqua aerobic w okresie wakacji.

Uprzejmie informujemy, że w lipcu Aqua Aerobic będzie odbywał się planowo we wtorki i w czwartki, natomiast w sierpniu zajęcia nie będą organizowane.

aqua095 2610674789829066681 n-300x164

 


Sport w Kętach

zgoda malec