Pływalnia 33 845 51 21, Hala sportowa 33 841 19 85
Dzisiaj otwarte 08:00 - 22:00
A
A
C

Regulamin biegu ulicznego „Kęcka Piątka”

I. CELE IMPREZY:

1. Popularyzacja i promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
2. Promocja miasta i gminy Kęty.
3. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.

II. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty.

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA:

1. Bieg odbędzie się dnia 10.06.2018 r. (niedziela).
2. Start i meta: Kęty- teren przyległy do TS Hejnał Kęty (ulica przy Parku Lipowym).
3. Biuro Zawodów czynne:
• w dniu 09.06.2018 r. (sobota) od godziny 9:00 do 18:00 w Hali Sportowej OSiR w Kętach, os. Nad Sołą 29;
• w dniu Biegu 10.06.2018 r. (niedziela) od godziny 8:00 do 11:30 Targowisko Miejskie przy TS Hejnał Kęty.
4. Dystans – 5 km drogą o nawierzchni asfaltowej, ulicami miasta Kęty (atest PZLA).
5. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona.

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

09.06.2018 r. (SOBOTA)- Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach:
9:00-18:00 Godziny otwarcia Biura Zawodów- weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych Biegu Głównego (5 km).
11.06.2017 r. (NIEDZIELA)- dzień BIEGU- ul. Przy Parku Lipowym (teren przyległy do TS Hejnał Kęty):
8:00-11:30 Godziny otwarcia Biura Zawodów- weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych Biegu Głównego (5 km),
12:00 Start Bieg Główny – 5 km,
13:00 Zamknięcie trasy,
13:30 Dekoracja zwycięzców,
14:30 Zakończenie biegu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu ukończyli 16 lat i nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
2. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, zawodnik składa w Biurze Zawodów.
3. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę na udział w biegu oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu podpisuje rodzic lub opiekun prawny osobiście w Biurze Zawodów.
4. Wzory oświadczeń stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Ustalony został limit 500 uczestników.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
7. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla wieku poniżej 18 lat) w celu kontroli daty urodzenia. Osoby niepełnoletnie weryfikowane są w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

V. ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia do Biegu Głównego na 5 km będą przyjmowane poprzez formularz ze strony http://www.pulsarsport.pl w zakładce aktualne zapisy online/ Bieg Uliczny Kęcka Piątka w terminie do dnia 27 maja 2018 r. lub do wyczerpania limitu 500 nadanych numerów startowych /zgłoszony i opłacony/.
2. Organizator przewiduje dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i przedstawicieli sponsorów.
3. Opłata startowa wynosi 20 zł brutto.
4. Opłatę należy uiścić na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach:
nr konta: 09 1050 1070 1000 0024 0615 2559
Tytuł przelewu: „Wstęp na imprezę sportową, imię, nazwisko, data urodzenia” w terminie do 27.05.2018 r. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma maksymalnie 4 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie) – wówczas zawodnik ma nadany nr startowy.
6. Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się i wniesieniu opłaty startowej przez pierwszych 500 zawodników na bieg 5 km.
7. Brak dokonania wpłaty w wymaganym czasie powoduje wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca).
8. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.
9. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani nie można jej przenosić na innego zawodnika. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.
10. Brak możliwości wpłaty gotówką.
11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu Głównego na 5 km ma zapewniony:
a) bezzwrotny numer startowy z agrafkami,
b) bezzwrotny chip mocowany do numeru,
c) medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie),
d) butelkę wody mineralnej,
e) opiekę medyczną,
f) depozyt.

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3.
2. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3:
mężczyźni: 16-19 lat; 20-29 lat; 30-39; lat 40-49 lat; pow. 50 lat.
kobiety: 16-19 lat; 20-29 lat; 30-39 lat; 40-49 lat; pow. 50 lat.
3. Klasyfikacja mieszkaniec Gminy Kęty K i M za miejsca 1 – 3.
4. Każda kategoria wiekowa będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej (młodszej).
5. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kat. wiekowych.

VII. LIMIT CZASU:

1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie w regulaminowym czasie 60 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.
3. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII. SZATNIE I DEPOZYT:

1. Szatnie i depozyt znajdują się w obiektach przy boisku Orlik.                                                                                                     2. Depozyt znajduje się przy Biurze Zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie i szatni.

IX. POMIAR CZASU:

1. Pomiar odbywa się przy pomocy bezzwrotnych chipów, mocowanych do numeru startowego, które zawodnik pobiera w Biurze Zawodów. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.                                                                                                                                                                                            2. O zajęciu miejsca w klasyfikacji końcowej decyduje czas odczytany z chipa.
3. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy, na stronie www.pulsarsport.pl w zakładce WYNIKI oraz na stronie www.osir.kety.pl
4. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych, wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
5. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.                                                                                                                            6. Decyzje sędziego głównego/organizatora są ostateczne.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu oraz trasy biegu z przyczyn od siebie niezależnych.
3. Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym.
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie oraz na mecie biegu.
5. Zawodnicy startują na własny koszt.
6. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.
7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji Organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zagubione, uszkodzone lub  zniszczone w trakcie trwania imprezy.
9. Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające Regulaminu i ładu sportowego.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
11. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport