Menu

Regulamin hali

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 1. Hala sportowa jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą.
 2. Hala sportowa udostępniona jest we wszystkie dni tygodnia od godziny 7°° - 22°°.
 3. Korzystać z hali sportowej mogą;

  a) grupy szkolne
  b) indywidualni klienci
  c) inne grupy zorganizowane
 4. W godzinach od 7°° - 15°° hala sportowa udostępniana będzie przede wszystkim na zajęcia z wychowania fizycznego szkół z terenu miasta i gminy Kęty.
 5. W pozostałych godzinach hala sportowa udostępniana będzie dla wszystkich wg harmonogramu zajęć wynikających z zawartych umów lub porozumień.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winne bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom pracowników OSiR-u pełniącym dyżur.
 7. Wstęp i  przebywanie na hali sportowej dozwolone jest wyłącznie w stroju sportowym oraz obuwiu halowym.
 8. Uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
 9. Warunkiem zorganizowania imprezy w obiekcie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu oraz bezwzględne przestrzeganie jej postanowień.
 10. Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu.
 11. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika OSiR-u  na podstawie pokwitowania.
 12. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
 13. Korzystający z obiektu ponoszą  odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu i dewastację  obiektu.
 14. W całym obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz zakaz palenia tytoniu, posiadania broni lub materiałów i narzędzi niebezpiecznych, spożywania i wnoszenia alkoholu, wprowadzania psów i innych zwierząt.
 15. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren całego obiektu.
 16. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i żucia gumy.
 17. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo OSiR-u nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Wszystkich  użytkowników obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów  bhp i p. poż.  dla tego typu obiektów.

Sport w Kętach

zgoda malec