Menu

Zasady korzystania

UWAGI OGÓLNE

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winne bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom pracowników OSiR-u pełniącym dyżur.
Uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do hali sportowej wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za grupę.
Opiekunowie grup są zobowiązani do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu.
Wstęp i przebywanie na hali sportowej dozwolone jest wyłącznie w stroju sportowym oraz obuwiu halowym.
Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo OSiR-u nie ponosi odpowiedzialności.

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU

Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika OSiR-u na podstawie pokwitowania.
Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu i dewastację obiektu.

ZACHOWANIE NA OBIEKCIE

W całym obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz zakaz palenia tytoniu, posiadanie broni lub materiałów i narzędzi niebezpiecznych, spożywania i wnoszenia alkoholu, wprowadzania psów i innych zwierząt.
Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren całego obiektu.
Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i żucia gumy.
Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. dla tego typu obiektów.

Sport w Kętach

zgoda malec