Pływalnia 33 845 51 21, Hala sportowa 33 841 19 85
Dzisiaj otwarte 06:30 - 22:00
A
A
C

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KĘTACH, OS. NAD SOŁĄ 29, 32-650 KĘTY

 

W związku z przetwarzaniem w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętach danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

I.  ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach będący kierownikiem  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach z siedzibą w Kętach os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty,  tel. +48 845-51-21, e-mail: sekretariat@osir.kety.pl .

II.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@osir.kety.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.  PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i/lub zameldowania, wizerunek, telefon, adres e-mail.
 1. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 2. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

IV.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądaniaod administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII.  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.  ŹRÓDŁA DANYCH

Pani/Pana dane pochodzą z następujących źródeł: podanie danych przez Użytkownika, system nadzoru telewizyjnego,

X.  INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z działalności statutowej świadczonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach.

Bez podania danych osobowych OSiR w Kętach nie może wykonywać działalności statutowej w tym prowadzić obsługi klienta.

XI.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport