Menu

Regulamin pływalni

Regulamin Pływalni - PLIK DO POBRANIA

Oświadczenie Opiekuna Grupy Zorganizowanej - PLIK DO POBRANIA

 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘTACH

I. CZĘŚĆ OGÓLNA:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach jest zakładem budżetowym Gminy Kęty.
2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Ośrodek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach,
b) Pływalnia - Kryta Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach,
c) Regulamin – Regulamin Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach,
d) Ratownik – Ratownik wodny w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
e) Opiekun – rodzic, opiekun prawny lub inna upoważniona osoba,
f) Grupa zorganizowana - zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby pełniącej obowiązki Opiekuna,
g) Grupa rekreacyjna - zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem Opiekuna.
3. Godziny otwarcia Pływalni określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka.
4. Cennik Pływalni ustalany jest przez Radę Miejską w Kętach w drodze uchwały.
5. Korzystający ze wstępów ulgowych obowiązani są do przedstawienia dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi.
6. Korzystający z karnetów operatorów zewnętrznych typu Benefit System, Ok System i inne, mogą podlegać dodatkowym weryfikacjom zgodnie z wewnętrznymi regulaminami operatorów kart.
7. Korzystanie z Pływalni może odbywać się w grupach lub indywidualnie.
8. Korzystanie z sauny, jacuzzi, zjeżdżalni, siłowni i groty solnej regulują dodatkowe, odrębne regulaminy.
9. Pływalnia nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10. Pływalnia jest miejscem publicznym.
11. Pływalnia jest objęta nadzorem telewizji przemysłowej.
12. Użytkownicy Pływalni zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni
i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
13. Należy stosować się do nakazów, zakazów, ostrzeżeń, instruktaży i informacji umieszczonych w formie symboli i tekstów na terenie Pływalni, ponieważ stanowią one rozszerzenie zasad niniejszego Regulaminu i są jego częścią.
14. Warunkiem korzystania z usług Pływalni jest akceptacja regulaminów obowiązujących na jej terenie.
15. Regulamin Krytej Pływalni znajduje się przy wejściu do obiektu oraz na stronie internetowej (www.osir.kety.pl).
16. Zamówienie usługi w Kasie Pływalni oznacza akceptacją Regulaminu.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI:
1. Osobą decydującą w sprawach porządku i bezpieczeństwa na Pływalni jest Ratownik.
2. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do bezwarunkowego podporządkowania się zapisom niniejszego Regulaminu oraz poleceniom i nakazom Ratowników.
3. Korzystanie z hali basenowej jest dozwolone wyłącznie w obecności Ratowników.
4. Grupy mogą korzystać z Pływalni tylko w obecności Ratowników i Opiekunów.
5. Ratownik uprawniony jest do wykonywania czynności wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności do:
a) kontroli i egzekwowania przestrzegania regulaminów,
b) wydawania poleceń,
c) udzielania upomnień i ostrzeżeń,
d) wydawania zakazu dalszej kąpieli lub korzystania z pozostałych atrakcji,
e) wydawania nakazu opuszczenia Pływalni w tym natychmiastowej ewakuacji,
f) przekierowania kąpiących się na inny tor,
g) nakazać opuszczenie toru objętego rezerwacją.
h) odmawiania możliwości korzystania z Pływalni.
6. Pływalnia nie weryfikuje i nie odpowiada za stan zdrowia oraz umiejętności pływackie użytkowników.
7. Użytkownicy korzystają z Pływalni na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. Dzieci do lat 7 oraz osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne, bezpieczne korzystanie z Pływalni, mogą przebywać na terenie Pływalni, kąpać się oraz korzystać z urządzeń wyłącznie z pełnoletnim Opiekunem.
(Opiekunowie zakupują bilet zgodnie z cennikiem i wchodzą wraz z podopiecznym w stroju kąpielowym).
9. Ratownik nie jest Opiekunem.
10. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (klapki kąpielowe). Obuwie zewnętrzne zakłada się ponownie dopiero po wyjściu za kasę.
11. Chip wejściowy wraz z kluczykiem do szafki pobierany jest w Kasie Pływalni przed wejściem do szatni i zwracany do okienka kasowego przy wyjściu.
12. Przed wejściem na halę basenową obowiązuje umycie ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp (przejście przez brodzik – nogomyjnię).
13. Nie należy spożywać posiłków co najmniej na 30 minut przed wejściem do wody.
14. Na Pływalni obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
15. Zabrania się używania do kąpieli strojów bawełnianych, wełnianych, frotte, a także posiadających metalowe zamki, sprzączki, ostre, luźne oraz wystające elementy.
16. Dzieci noszące pieluchy oraz osoby z chorobami układu moczowego zobowiązane są do noszenia jednorazowych pieluch kąpielowych lub specjalnych szczelnych spodenek.
17. Długie włosy należy upiąć lub schować pod czepek.
18. Klapki kąpielowe należy pozostawić na plaży basenowej.
19. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i ciszy.
20. Na terenie całej Pływalni należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko poślizgnięcia.
21. Na sygnał dźwiękowy (gong, syrena, gwizdek) lub polecenie Ratownika oraz w czasie akcji ratowniczej, korzystający z Pływalni winni natychmiast wyjść z wody.
22. Pływanie w płetwach możliwe jest wyłącznie za zgodą Ratownika.
23. Każde zauważone zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo (np. wypadek, zranienie, niebezpieczne zachowanie, usterka techniczna, zanieczyszczenie wody) należy niezwłocznie zgłosić Ratownikowi.
24. Za rzeczy pozostawione w szatniach zbiorowych oraz szafkach- Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

III. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA PŁYWALNI I W OBRĘBIE HALI BASENOWEJ:

1. Zabrania się przebywania na terenie Pływalni poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem osób do tego upoważnionych.
2. Zabrania się wstępu na halę basenową Opiekunom bez zastępczego stroju sportowego.
3. Zabrania się korzystania z basenów i innych urządzeń bez nadzoru Ratownika, a w przypadku Grup również bez nadzoru Opiekuna.
4. Na terenie całego Ośrodka zabrania się:
a) palenia tytoniu w tym e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
c) wnoszenia i spożywania własnych napoi alkoholowych,
d) wnoszenia i spożywania środków odurzających,
e) głośnego odtwarzania muzyki i zakłócania porządku publicznego.
f) wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, motocykli, skuterów. Wózki dziecięce, oraz sanki należy pozostawić w sposób nieutrudniający komunikacji w obiekcie Pływalni.
g) prowadzenia działalności zarobkowej bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka,
h) prowadzenia nauk pływania bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka.
5. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Ośrodka.
6. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
7. Zabrania się przebywania nago lub toples poza pomieszczeniami przebieralni.
8. Zabrania się przebywającym na Hali basenowej:
a) wchodzenia do wody bez zezwolenia Ratownika lub prowadzącego zajęcia,
b) biegania, popychania, chwytania i przytapiania uczestników kąpieli i zajęć, a także dopuszczania się wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych,
c) krzyczenia, hałasowania, używania wulgaryzmów,
d) skakania do wody z brzegu oraz poza miejscami do tego wyznaczonymi,
e) korzystania z urządzeń pływających (koła, pontony, materace), których kształt lub rozmiar ograniczają możliwość obserwacji lustra wody,
f) siadania na linach i wychodzenia z basenu po linach oddzielających tory,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych,
h) zanieczyszczania wody basenowej,
i) wchodzenia do wody w obuwiu,
j) niszczenia sprzętu i infrastruktury,
k) pływania w sprzęcie do nurkowania bez pisemnej zgody zarządzającego Pływalnią,
l) wnoszenia szklanych opakowań i produktów spożywczych, za wyjątkiem wody pitnej w butelkach PET,
m) zaśmiecania terenu Pływalni,
n) żucia gumy w trakcie korzystania z kąpieli,
o) używania środków kosmetycznych,
p) pływania w rozpuszczonych włosach.

IV. ZASADY ZAJĘĆ GRUPOWYCH:
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym Korzystania z Pływalni.
2. Jeden opiekun może nadzorować nie więcej niż:
a) 15 niepełnoletnich uczestników zajęć,
b) 10 uczestników zajęć w wieku przedszkolnym (< 7 lat),
c) Ustaloną i zaakceptowaną przez Ratownika ilość osób niepełnosprawnych,
w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
3. Opiekunowie w tym instruktorzy zobowiązani są do noszenia stroju sportowego umożliwiającego natychmiastowe wejście do wody oraz obuwia zastępczego (klapki kąpielowe).
4. Opiekun obowiązany jest przybyć z grupą na Pływalnię i zgłosić rozpoczęcie zajęć Ratownikowi.
5. Zajęcia grupowe na Pływalni mogą się odbywać wyłącznie w obecności Opiekuna.
6. Grupa bez Opiekuna nie będzie wpuszczona na halę basenową.
7. Ratownik nie jest Opiekunem grupy.
8. Opiekun grupy odpowiedzialny jest za zapoznanie uczestników z Regulaminami Pływalni i egzekwowanie ich przestrzegania przez podopiecznych.
9. Opiekun grupy ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia do budynku Pływalni do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zajęć (w szczególności w szatniach i na hali basenowej).
10. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Pływalni Ratownikowi i potwierdzenie powyższego wpisem w Dzienniku Pracy Ratowników.
11. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Pływalni.
12. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy obowiązujących na terenie Pływalni przepisów.
13. Zajęcia z nauki pływania oraz treningi sportowe mogą odbywać się wyłącznie na wcześniej zarezerwowanym torze na podstawie umowy z Ośrodkiem.
14. Na jednym torze, na którym prowadzona jest nauka pływania lub zajęcia sportowe może przebywać grupa licząca do 15 osób.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY:
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym Korzystania z Pływalni.
2. W jednej saunie może przebywać jednocześnie do 7 osób.
3. Nie ma możliwości rezerwacji sauny.
4. Wejście możliwe wyłącznie przez bramkę z kontrolą dostępu.
5. Podczas pobytu w saunie czas basenowy jest zatrzymywany.
6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tej formy relaksu.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie z pełnoletnim Opiekunem.
8. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzenia.
9. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało.
10. Do sauny można wejść po dokładnym osuszeniu ciała ręcznikiem.
11. Pobyt w saunie należy rozpocząć od najniższych siedzeń.
12. Do sauny należy zabrać 2 ręczniki ( 1 do wytarcia ciała i 1 do rozłożenia na siedzisku).
13. W saunie należy siadać na ręczniku.
14. Po wyjściu z sauny należy schłodzić i umyć ciało pod prysznicem.
15. Po zakończeniu pobytu w saunie zalecany jest wypoczynek.
16. Temperatura w saunach może osiągać 110 st. C
17. Biżuteria oraz wszelkiego rodzaju metalowe części/ozdoby kostiumu kąpielowego (zamki, zapięcia, koraliki itp.) mogą stać się przyczyną poparzenia.
18. Jeden pobyt w saunie nie powinien przekraczać 10 min.
19. Nie zaleca się korzystania z sauny przez dzieci poniżej 3 roku życia oraz kobiety w ciąży.
20. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.
21. Z sauny NIE MOGĄ korzystać osoby :
a) z chorobami serca i układu krążenia,
b) z chorobami serca i naczyń krwionośnych.
22. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać pobyt w saunie, poprosić o pomoc inne osoby i zgłosić ten fakt Ratownikowi.
23. Pobyt w saunie rozszerza gruczoły skórne, dlatego po zakończeniu pobytu należy schłodzić skórę pod prysznicem aby uniknąć podrażnień spowodowanych wodą w basenie i jacuzzi.
24. Użytkownikom sauny zabrania się:
a) przechodzenia poza bramką,
b) wchodzenia mokrym,
c) polewania pieca i wyposażenia wodą oraz innymi cieczami,
d) siadania i opierania się ciałem o siedziska (bez ręcznika),
e) wchodzenia do sauny w obuwiu,
f) wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z JACUZZI:
1. W jednej wannie może przebywać jednocześnie do 12 osób.
9. Nie ma możliwości rezerwacji jacuzzi.
10. Podczas pobytu w jacuzzi, czas basenowy nie jest zatrzymywany.
11. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tej formy relaksu.
12. Temperatura wody wynosi ok 35 st. C co może powodować obniżenie ciśnienia krwi.
13. Jeden pobyt w jacuzzi nie powinien przekraczać 10 min.
14. Nie zaleca się korzystania z jacuzzi przez dzieci poniżej 3 roku życia.
15. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z jacuzzi, należy skonsultować się z lekarzem.
16. Z jacuzzi NIE MOGĄ korzystać osoby :
a) z chorobami górnych dróg oddechowych,
b) z chorobami serca i naczyń krwionośnych.
17. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać pobyt w jacuzzi, poprosić o pomoc inne osoby i zgłosić ten fakt Ratownikowi.
18. Urządzenie wytwarza mgłę wodną oraz silny strumień wody (masaż).
19. Użytkownikom jacuzzi zabrania się:
a) wskakiwania i zeskakiwania z plaży jacuzzi,
b) siadania na krawędzi wanien,
c) nurkowania w jacuzzi,
d) wchodzenia do wanien w obuwiu,
e) wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

VII. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI:
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym Korzystania z Pływalni.
2. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć biżuterię oraz wszystkie przedmioty metalowe.
3. Ze zjeżdżalni mogą korzystać tylko osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tej formy relaksu.
4. Zjazd wykonywać w pozycji leżącej na plecach lub na siedząco z nogami w kierunku zjazdu.
5. Zjazd wykonywać pojedynczo* w bezpiecznych odstępach.
6. Opuścić brodzić niezwłocznie po zakończeniu zjazdu.
7. Długość ślizgu: 44 m.
8. Spadek: 10 %.
9. Różnica wysokości: 4.4 m.
10. Zakończenie ślizgu: bezpośrednio do wody o gł. 0,5 m.
11. Ze względu na siły tarcia stroje kąpielowe mogą ulec uszkodzeniu.
12. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod nadzorem Opiekuna.
13. Nie zaleca się korzystania ze zjeżdżalni osobom z lękiem wysokości, klaustrofobią,
zaburzeniami równowagi oraz osobom wrażliwym na przeciążenia.
14. Użytkownikom zjeżdżalni zabrania się:
a) zjazdu na stojąco, tyłem oraz w grupie*.
b) rozbiegu na podeście startowym.
c) zatrzymywania się w czasie zjazdu.
d) wchodzenia „pod prąd".
e) biegania po schodach.
f) wspinania się na konstrukcję zjeżdżalni.
g) przepływania pod konstrukcją zjeżdżalni.
h) zjazdu w strojach z luźnymi elementami lub przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię ślizgu,
i) zjazdu w biżuterii oraz z rozpuszczonymi włosami,
j) zjazdu z akcesoriami do pływania (kółka, materace, itp.),
Dopuszcza się zjazd dzieci w dmuchanych rękawkach.
*nie dot. opiekuna z dzieckiem do lat 3.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
2. Dyrektor Ośrodka lub w jego imieniu Ratownik może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego prowadzenia zajęć lub korzystania z Pływalni.
3. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz naruszające porządek publiczny, w tym osoby agresywne oraz nie wykonujące poleceń Ratownika mogą zostać ukarane przez upoważnione do tego celu służby w myśl artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń oraz zostać usunięte z terenu Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
4. Za zanieczyszczenie wody w basenach oraz za zniszczenie wyposażenia obiektu, obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % szkody.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Pływalni,
o których powiadomił klientów.
6. Kasa ma prawo odmowy wejścia na Pływalnię w przypadku osiągnięcia maksymalnej ilości użytkowników wynikającej z przepisów technicznych i przeciwpożarowych.
7. Każdy użytkownik ma możliwość zapoznania się z aktualną ilością osób na Pływalni oraz harmonogramem zajęć przed wykupieniem usługi. Po wykupieniu usługi, w przypadku braku możliwości skorzystania z atrakcji spowodowanej dużą ilością użytkowników, reklamacja nie przysługuje.
8. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na terenie Pływalni możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
9. Rzeczy znalezione na terenie Pływalni należy przekazać pracownikom Krytej Pływalni. Znalezione rzeczy przechowywane są do trzech tygodni od daty pozostawienia i zwracane po identyfikacji ich przez właściciela. Wyjątek stanowią środki higieny osobistej i produkty spożywcze, które utylizowane są na bieżąco.
10. Księga skarg i wniosków znajduje się w Kasie Pływalni.

 


 

                          Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach

                      Oświadczenie opiekuna Grupy Zorganizowanej

 
1. Oświadczam, iż w dniu ……………..20…….r. jestem opiekunem grupy
zorganizowanej:
…………………………………………………………………………………………
(nazwa grupy/klubu/ośrodka wypoczynkowego/organizatora)
przebywającej w Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach os. Nad Sołą
29, 32-650 Kęty i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie
działania uczestników tej grupy.
2. Odpowiedzialność opiekuna o której mowa w pkt. 1 jest niezależna
od odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty uprawnione do wykonywania
ratownictwa wodnego, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240
ze zmianami).
3. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem Krytej Pływalni Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kętach” i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania
postanowień w nim zawartych. Zobowiązuję się do zapoznania z treścią ww.
regulaminu wszystkich pozostających pod moją opieką uczestników grupy oraz
ponoszę odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień ww. regulaminu przez
uczestników grupy
4. Oświadczam, że pozostający pod moją opieką uczestnicy grupy nie mają
przeciwwskazań lekarskich do korzystania z Krytej Pływalni Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kętach.
5. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu zobowiązuję się
do przeprowadzenia zbiórki uczestników grupy na hali basenowej w obecności
ratownika w celu sprawdzenia liczby uczestników.
6. Ilość osób pozostających pod moją opieką: ………………………………….............
Imię Nazwisko opiekuna (czytelnie).………………………………………………………...........
                                                                         
 
                                                                            ……………………………………..
                                                                            Data i podpis opiekuna
…………………………………
Podpis pracownika OSIR przyjmującego oświadczenie.

Sport w Kętach

zgoda malec