UWAGA! Od dnia 3 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy cennik.

 1. Wymienione w cenniku ceny i stawki opłat zawierają należny podatek od towarów i usług.
 2. Za korzystanie ze strefy saun pobierana jest opłata dodatkowa, a wejście do strefy saun łączy się z koniecznością równoczesnej opłaty za wstęp na krytą pływalnię, z tym że podczas korzystania ze strefy saun (za wyjątkiem okresów zawieszenia opłat) nie jest liczony czas za korzystanie z krytej pływalni.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni i urządzeń do hydromasażu wliczone jest w cenę za wstęp na krytą pływalnię.

Uprawnionymi do wstępów ulgowych są:

 • dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego;
 • dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
 • studenci do ukończenia 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej;
 • osoby powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek;
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej;
 • osoby niepełnosprawne.

Uprawnionymi do wstępów bezpłatnych są:

 • dzieci do ukończenia 3 roku życia, pozostające pod opieką rodzica;
 • opiekunowie towarzyszący osobom niepełnosprawnym z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, jedynie na czas sprawowania opieki nad tą osobą;
 • instruktorzy prowadzący zajęcia na wynajętych torach;
 • opiekunowie grup zorganizowanych nie korzystający z usług i urządzeń, na czas sprawowania opieki nad grupą;
 • weterani i weterani poszkodowani, za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Bilet OPIEKUN– dotyczy osób odprowadzających dzieci na zorganizowane nauki pływania.

 • Każdy Opiekun, który chce odprowadzić dziecko do szatni ZOBOWIĄZANY jest przejść przez obrotową bramkę WEJŚCIOWĄ.
 • Bezpłatne przebywanie w strefie szatni dla Opiekuna możliwe jest do 30 minut (czas liczony jest łącznie na rozebranie dziecka oraz ubranie i wysuszenie po zakończeniu zajęć). Po tym czasie Opiekun zostaje obciążony pełną opłatą jak za pobyt na Basenie.
 • Szczegółowe informacje, dotyczące zasad działania biletu TUTAJ.

Definicje użyte w cenniku:

 1. osoba indywidualna – osoba fizyczna korzystająca z usług i urządzeń OSiR w Kętach;
 2. grupa zorganizowana – dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunem lub opiekunami korzystający z usług lub urządzeń OSIR w Kętach, w ramach zorganizowanych zajęć szkolnych, treningów, zorganizowanego wypoczynku, prowadzonych przez: placówki oświatowe, stowarzyszenia (w tym kluby sportowe), organizatorów zorganizowanego wypoczynku;
 3. opiekun – rodzic, opiekun prawny lub inna upoważniona osoba;
 4. dziecko – osoba do ukończenia 13 roku życia;
 5. młodzież szkolna – uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 6. najem – czasowe uprawnienie określonego podmiotu do wyłącznego korzystania z określonego urządzenia OSiR;
 7. promocja – jednorazowa obniżka cen określonej usługi, ustanowiona na okres nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe, lub okres ferii zimowych oraz wakacji letnich;
 8. zawieszenie opłat – okresowe, trwające do 3 dni, zwolnienie z opłaty dodatkowej za wejście do strefy saun;
 9. gimnastyka dla Seniora – zajęcia ruchowe dedykowane Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach oraz osobom powyżej 60 roku życia nie będących słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach;
 10. osoba niepełnosprawna – osoba fizyczna, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS lub MSWiA;
 11. weteran i weteran poszkodowany – osoba fizyczna w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. z późn. zm. o weteranach działań poza granicami państwa;
 12. stowarzyszenie – stowarzyszenie w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach;
 13. podmiot gospodarczy – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 14. organizator zorganizowanego wypoczynku – osoba fizyczna, stowarzyszenie, podmiot gospodarczy, realizujący w formie zorganizowanej zajęcia dla dzieci lub młodzieży, w postaci kolonii, półkolonii, obozów, zajęć świetlicowych, posiadającego zgodę właściwego organu (kuratorium) na organizację wypoczynku dla dzieci lub młodzieży.

Obowiązujący cennik do pobrania tutaj.

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System PZU Sport

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport
Skip to content